Patronat: Logo Novartis

Konferencja Hematologia Nowej Generacji i otwarcie nowej siedziby Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej w Lublinie

W dniu 24 maja 2019 roku w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej odbyła się konferencja „Hematologia Nowej Generacji”, połączona z otwarciem nowej siedziby jednostki Zakładu. Pomysłodawcą tego wydarzenia i zarazem Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos – kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej.

laboratorium immunologiczne

W konferencji uczestniczyło blisko 100 osób. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili przedstawiciele władz Uczelni: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk – Prorektor ds. Klinicznych, Prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym oraz Prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym. Wśród gości byli także kierownicy Oddziałów Hematologicznych w Polsce, członkowie Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, Polskiej Grupy Szpiczakowej i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, przedstawiciele firm farmaceutycznych, jak również nauczyciele akademiccy, doktoranci oraz studenci.

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, witając przybyłych gości oraz przybliżając historię jednostki. Gościem specjalnym wydarzenia był Dr Peter Grandsard – Dyrektor wykonawczy ds. badań w firmie Amgen Research (Thousand Oaks, CA, USA), inżynier chemii oraz doktor chemii analitycznej odpowiedzialny za identyfikację przyszłych celów do terapii w ramach Towarzystwa Automatyzacji i Badań Laboratoryjnych (Society for Laboratory Automation and Screening – SLAS), łączącego naukowców akademickich z firmami farmaceutycznymi oraz informatykami. Uroczystość otwarcia Konferencji Dr Peter Grandsard uświetnił wykładem „Sztuczna inteligencja w inspirowaniu i ukierunkowaniu badań nad nowymi terapiami”. W dzisiejszej medycynie coraz większy nacisk kładzie się na wykorzystywanie sztucznej inteligencji w badaniach przedklinicznych i klinicznych w celu lepszego i szybszego zrozumienia choroby oraz wypracowania algorytmów umożliwiających spersonalizowaną terapię, która będzie mogła dotrzeć do szerszego grona pacjentów, obniżając jednocześnie koszty opieki zdrowotnej.

Tematyka Konferencji skupiona była na zastosowaniu nowoczesnych technologii w rozwoju leków, badań klinicznych nowej generacji oraz metod nowej generacji w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia w chorobach onkologicznych. Swoje wykłady z tego obszaru wygłosili: Prof. dr hab. n. farm. Krzysztof Jóźwiak – kierownik Zakładu Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który przybliżył zagadnienie badania receptorów w rozwoju nowych leków; Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak – kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – przedstawił najnowsze terapie komórkowe w hematoonkologii. Z kolei w sesji poświęconej badaniom klinicznym nowej generacji, Dr hab. n. med. Dominik Dytfeld – prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego oraz Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel – Kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przedstawili niekomercyjne próby prowadzone w ramach Polskiego Konsorcjum Szpiczakowgo, a Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak – kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, przybliżył zagadnienie ich projektowania. W trakcie trzeciej i ostatniej sesji Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński – Dyrektor ds. Nauki w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie wraz z Dr. n. med. Tomaszem Stokłosa – adiunktem w Zakładzie Immunologii, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaprezentowali metodę sekwencjonowania następnej generacji w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Z kolei Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos oraz Dr Marek Dudziński – Kierownik Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, zaprezentowali metody cytometrii następnej generacji w ocenie choroby resztkowej.

Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji było oficjalne otwarcie nowej siedziby Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. W 2010 roku powołana została Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej pod kierownictwem Prof. dr hab. n. med.  Krzysztofa Giannopoulos, która w październiku 2014 roku uzyskała status Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej. Bodźcem do utworzenia jednostki było pozyskanie grantu FOCUS Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla młodych naukowców tworzących zespoły naukowe w dziedzinie onkologii przez Prof. dr hab. Krzysztofa Giannopoulos. Znaczna część sprzętu m.in.: 8-kapilarny sekwenator DNA, systemy do nukleofekcji i Western blottingu oraz aparatura do wizualizacji żeli, zostały zakupione dzięki wsparciu FNP. W wyposażeniu jednostki znajdują się również cytometr przepływowy FACSLyric, system do emulsyjnego PCR, aparaty do jakościowego i ilościowego PCR, aparaty do elektroforezy, spektrofotometr NanoDrop, mikroskopy świetlne, zestawy do magnetycznej separacji komórek i in. W jednostce w latach 2010-2018 realizowanych było 18 projektów finansowanych przez FNP, Narodowe Centrum Nauki oraz granty z działalności statutowej koncentrujące się na immunologicznych oraz molekularnych mechanizmach nowotworzenia w odniesieniu do rozrostowych chorób krwi. Obecnie w Zakładzie prowadzone są 3 projekty NCN oraz 5 projektów z działalności statutowej, które swoją tematyką obejmują etiopatologię chorób hematoonkologicznych oraz identyfikację nowych celów terapeutycznych.

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej współpracuje z licznymi instytutami naukowymi w Polsce i na świecie, m.in.: Uniwersytetami Harvard’a, Duke’a i Cancer Research Institute w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytetami w Berlinie, Heidelbergu, Mainz i Ulm w Niemczech, Uniwersytetem Masaryka w Czechach oraz z Warszawskim i Łódzkim Uniwersytetem Medycznym. Jednostka jest również miejscem pracy naukowej słuchaczy Studium Medycyny Molekularnej, prowadzącego Międzynarodowe Środowiskowe Studia Doktoranckie w zakresie medycyny molekularnej.

Poza pracą naukową i dydaktyczną, od 2012 roku Samodzielna Pracownia Hematoonkologii Doświadczalnej, a obecnie Zakład, prowadzi również działalność usługowo-badawczą. Działalność ta polega na wykonywaniu na rzecz zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów badań molekularnych i immunofenotypowych.

Obecnie jednostka mieści się w budynku Collegium Universum przy ulicy Chodźki 1. Pomieszczenia nowego Zakładu zostały zmodernizowane i odnowione, zapewniając lepsze standardy dla naukowej, dydaktycznej oraz diagnostycznej działalności Zakładu.

W tym miejscu zespół Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej chciałby serdecznie podziękować wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konferencji za wzbogacenie dyskusji o cenne uwagi merytoryczne oraz wymianę poglądów, umożliwiających konfrontację własnej wiedzy i umiejętności z wiedzą innych studentów i doktorantów, a przede wszystkim specjalistów dziedziny hematologii.