Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19

Troska o bezpieczeństwo osób najbardziej narażonych na skutki zachorowania na COVID-19 wymaga szczególnej ostrożności w codziennych czynnościach. Warto zapoznać się z zaleceniami, dedykowanymi chorym na szpiczaka plazmocytowego.

Zalecenia dla chorych na szpiczaka plazmocytowego w czasie epidemii wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19

 1. Śledzić aktualne zalecenia administracyjne i służb medycznych.
 2. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu i trudności w oddychaniu szybki kontakt z placówką służby zdrowia zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorych na COVID-19 (800 190 590 – infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia).
 3. Kontynuować leczenie chorób towarzyszących dążąc do optymalnej kontroli objawów: np.: cukrzyca, nadciśnienie, astma.

Zalecenia dotyczące leczenia/kontroli w ośrodkach hematologicznych

 Opieka ambulatoryjna:

 1. Pacjent z gorączką, kaszlem, dusznością lub z grupy ryzyka (np. kontakt z osobą zakażoną, powrót z zagranicy – do 14 dni) nie może przychodzić do Poradni Hematologicznej i wizytę należy odroczyć.
 2. W miarę możliwości porady ambulatoryjne powinny być prowadzone w formie teleporady (istotne znaczenie ma aktualizacja danych kontaktowych). W przypadku chorych, którzy muszą stawić się na wizytę osobiście konieczne będzie poddanie się procedurom epidemiologicznym.
 3. Wszystkie leki doustne, w tym  stosowane w ramach programów lekowych mogą być wydawane do domu na okres co najmniej 3 miesięcy. Wizyty kontrolne powinny być ustalone z wykorzystaniem możliwości ograniczenia dojazdu do ośrodka hematologicznego (np.: teleporady po wykonaniu badań w lokalnym laboratorium lub pobraniu krwi w domu chorego).

Leczenie szpitalne:

 1. Leczenie przeciwnowotworowe prowadzone z celem wydłużenia przeżycia powinno być kontynuowane. Jeśli to możliwe zamiast leczenia dożylnego należy stosować leczenie doustne, aby uniknąć hospitalizacji. Można rozważyć zmniejszenie liczby hospitalizacji przez stosowanie bortezomibu raz w tygodniu. Decyzja o zmianie leczenia powinna być za każdym razem podejmowana indywidualnie po rozważeniu potencjalnych korzyści i ryzyka.
 2. Pacjent z gorączką, kaszlem, dusznością lub z grupy ryzyka (np. kontakt z osobą zakażoną) nie będzie przyjmowany do Oddziału Hematologicznego do czasu wykluczenia COVID-19.
 3. Leczenie wspomagające prowadzone w warunkach szpitalnych powinno być odroczone, np. bisfosfoniany u chorych na szpiczaka.
 4. W Oddziałach Hematologicznych obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, a chorych hospitalizowanych obowiązuje zakaz opuszczania Oddziału.
 5. Chorzy kwalifikowani do procedury przeszczepienia powinni się skontaktować z ośrodkiem przeszczepowym celem omówienia szczegółowych zasad hospitalizacji. W niektórych sytuacjach może być wskazane odroczenie procedury przeszczepowej do czasu opanowania pandemii COVID-19.

Zalecenia można pobrać tutaj (pdf).